Toten prosti Gå til Gjøviks nettsider Gå til Vestre Totens nettsider
     

Kirkelig fellesråd

Fellesrådets administrasjon

Besøksadresse  Rådhuset, 2850 Lena 
Postadresse Postboks 24, 2851 Lena
Telefon 61 14 15 11 
Telefaks  61 14 16 99 
E-postadresse  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


Bemanning
Kirkeverge Roar Øksne
Sekretær Unni A Hoel

Kirkevergen er sekretær og saksbehandler for kirkelig fellesråd og fellesrådets underutvalg. Kirkevergen er også daglig leder for fellesrådets virksomhet og har ansvaret for

 • personalforvaltning
 • økonomiforvaltning
 • drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder

Fellesrådets sammensetning
Kirkelig fellesråd i Østre Toten består av ett medlem oppnevnt fra hvert menighetsråd i kommunen. I tillegg er prost eller prest oppnevnt av biskopen medlem i rådet. Kommunestyret oppnevner også ett medlem.

For perioden 2015-2019 er følgende medlemmer i fellesrådet:

Navn   Oppnevnt av
Christian von Harling, leder   Kapp menighetsråd
Anne Karin Bø, nestleder   Nordlien menighetsråd
Pål Opsahl   Hoff menighetsråd
Kai Stensli   Balke menighetsråd
Per Jarle Møllerhagen   Kolbu menighetsråd
Inge Heierdahl   Hamar biskop
Guri Bråthen   Østre Toten kommune

Fellesrådets oppgaver
I følge kirkelovens § 14 skal fellesrådet

 • ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene
 • utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen
 • fremme samarbeid mellom menighetene
 • ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen

Til å ivareta noen nærmere definerte oppgaver har fellesrådet opprettet to utvalg:

Kirkelig administrasjonsutvalg
Kirkelig administrasjonsutvalg er fellesrådets partssammensatte utvalg etter kirkelovens § 35. Utvalget skal behandle saker som gjelder forholdet mellom fellesrådet som arbeidsgiver og de tilsatte med utgangspunkt i Hovedavtalens § 13 "Medbestemmelse - administrasjonsutvalg". Utvalget er fellesrådets fagorgan i disse spørsmål og har et hovedansvar for å sette spørsmål av personalpolitisk karakter på dagsorden. Utvalget består av 3 medlemmer valgt av fellesrådet og 2 medlemmer valgt av de ansatte.

Kirkelig administrasjonsutvalg består av:

Navn Oppnevnt av
Per Jarle Møllerhagen, leder fellesrådet
Kai Stensli, nestleder fellesrådet
Pål Opsahl fellesrådet
Sten Are Hanserud ansatte
Aage Nordengen ansatte 

Forhandlingsutvalg
Kirkelig fellesråd har som arbeidsgiver et partsansvar og et lønnsansvar overfor de ansatte. Fellesrådet har overdratt partsansvaret for sentrale forhandlinger til Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon. Fellesrådet forplikter seg til å følge det som vedtas i sentrale avtaler. Til å forestå lokale forhandlinger oppnevner fellesrådet et forhandlingsutvalg som får fullmakt til å inngå bindende avtaler/protokoller. Forhandlingsutvalget består normalt av 2 av fellesrådets medlemmer i kirkelig administrasjonsutvalg. Det er vanlig at kirkevergen også er medlem i utvalget.

Forhandlingsutvalget består av:

Navn Oppnevnt av
Kai Stensli, leder fellesrådet
Per Jarle Møllerhagen fellesrådet
Roar Øksne administrasjonen

     

Kontakt med kommunen
I følge kirkeloven § 15 skal kommunen etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd utrede utgifter til

 • bygging, drift og vedlikehold av kirker
 • anlegg og drift av kirkegårder
 • stillinger for kirketjener, klokker, organist/kantor ved hver kirke og til daglig leder
 • drift av fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold lokaler, utstyr og materiell til konfirmantopplæring

Det er inngått avtale mellom Østre Toten kommune og Østre Toten kirkelige fellesråd om tjenesteyting. Det innebærer lønnsutbetaling, regnskapsføring, kontor til kirkeverge og konsulentbistand fra ulike kommunale etater. Det er også inngått avtale om at kommunens regnskapskontor tar seg av menighetsrådenes regnskapsføring.  

Trosopplæring

Menighetsblad

Kontakt

Kirkevergen:
Tlf. 61 14 15 11 

HoffKapp og Nordlien 
menighetskontor:
Tlf. 61 16 59 10

Balke menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 20

Kolbu menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10