Toten prosti Gå til Gjøviks nettsider Gå til Vestre Totens nettsider
     

Menighetens årsmøter 2019

Menighetene skal hver år avholde årsmøte. Kapp menighet hadde årsmøte søndag den 24. mars. De andre menighetene i Østre Toten - Hoff, Nordlien, Balke og Kolbu har årsmøte søndag 31. mars rett etter gudstjenesten i kirkene. Menighetens årsmøte behandler årsrapport, regnskap og andre aktuelle saker.

Menighetsmøtet består av de stemmeberettigede i soknet. Bare de som møter fram personlig, kan stemme. Også biskopen, prosten og soknepresten kan ta del i møtet, men bare stemme om de ellers er stemmeberettiget i soknet. Menighetsmøtet kalles sammen av menighetsrådet så ofte det er påkrevd eller finnes ønskelig eller når minst 20 av soknets stemmeberettigede krever det. Nærmere regler om formene for menighetsmøtets virksomhet gis av Kirkemøtet.

Menighetsmøtet avgjør saker om innføring av gudstjenstlige bøker i kirken og andre saker som etter bestemmelse av Kirkemøtet overlates til menighetsmøtets avgjørelse. Før vedkommende myndighet treffer avgjørelse, skal menighetsmøtet gis anledning til å uttale seg om oppføring eller nedlegging av kirke, og om deling, sammenslåing eller andre endringer i grensene for sokn. For øvrig gir menighetsmøtet uttalelse når kirkelig myndighet ber om det eller når menighetsmøtet av eget tiltak ønsker å uttale seg. (Kirkeloven §§10 og 11)

Menighetsmøtet innkalles av menighetsrådet med minst 14 dagers varsel. Møtet skal kunngjøres offentlig i kirken og i lokalavis eller menighetsbladet og for øvrig på den måten som menighetsrådet bestemmer. Kunngjøringen skal inneholde tid og sted for møtet og oversikt over hvilke saker som skal behandles. Møtet holdes i kirken eller i annet høvelig lokale. Menighetsmøtet ledes av menighetsrådets leder eller nestleder eller av en møteleder som menighetsrådet bestemmer. Kirkelige ansatte som ikke er bosatt i soknet og som dermed ikke er stemmeberettiget, kan innkalles av menighetsrådet til å ta del i møtet, men uten stemmerett. Menighetsrådet kan også gi andre uten stemmerett anledning til å delta i drøftingen av enkeltsaker på menighetsmøtet. Menighetsmøtet kan ikke fatte vedtak i saker som ikke er forberedt av menighetsrådet, jf kirkeloven § 9 syvende ledd og § 11 tredje ledd. Personalsaker kan ikke tas opp på menighetsmøtet. Menighetsmøtet treffer sine vedtak i møte med alminnelig flertall. I tilfelle av stemmelikhet er møtelederens stemme utslagsgivende. Menighetsrådet kan beslutte at en sak skal tas opp til skriftlig votering. Dersom menighetsrådet ikke har vedtatt skriftlig votering, kan menighetsmøtet selv vedta det med alminnelig flertall.§ 6.Menighetsmøtets vedtak føres inn i menighetsrådets møtebok. Til å underskrive møteboken oppnevner menighetsmøtet to personer ved begynnelsen av møtet. Lederen skal gi vedkommende myndigheter/instanser melding om de vedtak menighetsmøtet har gjort. (Regler om formene for menighetsmøtets virksomhet)

Trosopplæring

Menighetsblad

Kontakt

Kirkevergen:
Tlf. 61 14 15 11 

HoffKapp og Nordlien 
menighetskontor:
Tlf. 61 16 59 10

Balke menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 20

Kolbu menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10